AKTUALNOŚCI 
Kompostowni nie będzie!!!

W wyniku działań mieszkańców i uzyskanej (na początku lutego 2014 r.) od Stowarzyszenia „Dla Ziemi Pszczyńskiej” informacji dot. różnic w rozwiązaniach projektowych pokazanych we wnioskach firmy Remondis na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej i decyzji pozwolenia na budowę dla instalacji, Starosta Pszczyński zdecydował się wznowić z urzędu postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę.

Podniesioną wątpliwość co do zgodności przedłożonego przez firmę Remondis projektu z warunkami zawartymi w decyzji środowiskowej potwierdził w swej opinii niezależny biegły ekspert powołany przez Starostę - Pani doc. dr Lidia Sieja z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Na podstawie ww. opinii, będącej dowodem w toczącym się postępowaniu, Starosta w dniu 29 kwietnia 2014 r. podjął decyzję o wstrzymaniu wykonania decyzji Starosty Pszczyńskiego Nr 478/12 z dnia 17 maja 2012 roku, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 30 kwietnia 2014 roku, firma Remondis złożyła do Starosty Pszczyńskiego formalny Wniosek o uchylenie decyzji nr 478/12 w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: "Rozbudowa istniejącej stacji przeładunkowej odpadów oraz sortowni o instalację do biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1765/1".

---------------------

czytaj również:
Wiadomości Powiatu Pszczyńskiego

Przedstawiciele Stowarzyszenia "Dla Ziemi Pszczyńskiej" wraz z Gazetą Pszczyńską byli w Bydgoszczy, gdzie działa kompostownia podobna do tej, którą Remondis chce wybudować w Łące.
Mieszkańcy oddalonego o kilkaset metrów osiedla przekonywali, że tak żyć się nie da. Pszczynianom radzą: Nie zgadzajcie się na budowę kompostowni tak blisko waszych domów!

Cały artykuł na ten temat w Gazecie Pszczyńskiej nr 4 z dn. 25.02.2014 r. 

W dniu 7 listopada 2013 r. Rada Miejska w Pszczynie wyraziła jednogłośnie stanowczy sprzeciw wobec lokalizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa istniejącej stacji przeładunkowej odpadów oraz sortowni o instalację do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z zewnętrzną i wewnętrzną infrastrukturą w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1765/1".

Przewodniczący Rady Miejskiej został zobowiązany do przekazania ww. uchwały Dyrektorowi Remondis Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu.


Na zebraniu mieszkańców Kolonii Jasnej w dniu 28.05.2013 r. jedną z podjętych uchwał była uchwała mająca na celu wystąpienie do Rzecznika Praw Obywatelskich celem zbadania naruszenia praw mieszkańców w sprawie działań Burmistrza Pszczyny.

Poniżej przekazujemy odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich na przesłane wystąpienie przez Zarząd Osiedla Kolonia Jasna.

Odpowiedź Zarządu Osiedla Kolonia Jasna na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich:

Wszystkim, którzy zatroszczyli się o środowisko, w którym wspólnie mieszkamy i oddali swój głos na zadanie  nr 21 w głosowaniu nad  budżetem obywatelskim - składamy serdeczne podziękowania!


Trwa głosowanie nad budżetem obywatelskim w naszym mieście. Jednym z proponowanych zadań jest zadanie nr 21: "Zbadanie bioaerozoli i mikroorganizmów oraz substancji odorowych wokół zakładu produkcji podłoża pod uprawę pieczarek Ryszard Wrona oraz stacji przeładunkowej firmy Remondis."


Zapraszamy do głosowania!

 

kliknij tutaj, żeby zagłosować


Stowarzyszenie "DLA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ" zwróciło się do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony - w toczącej się sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Pszczyny nr 8/2010 z dnia 26.08.2010 r.


Stowarzyszenie "DLA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ" zwróciło się do Burmistrza Pszczyny z prośbą o zlecenie badań szkodliwego oddziaływania na środowisko funkcjonującej sortowni odpadów firmy Remondis przy ul. Cieszyńskiej 35 w Łące oraz instalacji produkcji podłoża pod uprawę pieczarek - Ryszard Wrona w Pszczynie.


Przedstawiamy wyniki badań powietrza  dotyczące między innymi  kompostowni - przeprowadzone przez Katedrę Mikrobiologii Akademii Rolniczej w Krakowie:


Stowarzyszenie "DLA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ" zwróciło się do Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wszystkich Radnych o podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pszczyna obejmującego część sołectwa Łąka z przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, składowaniem surowców i odpadów lub ich przerobem na skalę przemysłową.


Powstało stowarzyszenie zwykłe pn.: STOWARZYSZENIE "DLA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ", które w dniu 19.08.2013 r. zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych Starosty Pszczyńskiego pod nr 22.

Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Pan Michał Ziebura.

 

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców, chcących się włączyć w działania na rzecz ochrony swojego środowiska naturalnego - zgodnie z celami przyjętymi w Regulaminie Stowarzyszenia - prosimy o kontakt e-mail: dla.ziemi.pszczynskiej@gmail.com


W nawiązaniu do odpowiedzi firmy Remondis z dnia 05.07.2013 r., Pan Jan Pęciak - Radny Rady Miejskiej w Pszczynie, zawnioskował (pismo z dnia 26.07.2013 r.) do Burmistrza Pszczyny o złożenie przez Pana Burmistrza firmie Remondis pisemnego oświadczenia, iż miasto Pszczyna nie chce realizacji inwestycji kompostowni.

Pismem z dnia 24.07.2013 r. Radny Jan Pęciak zwrócił się do Burmistrza Pszczyny o wskazanie daty przesłania kompletu dokumentów, o które wnioskowało Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej w związku z toczącym się tamże postępowaniem w sprawie decyzji środowiskowej wydanej przez Burmistrza Pszczyny w dniu 26.08.2010 r.

Odpowiedź Burmistrza Pszczyny na ww. pisma:

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 20.06.2013 r. Radny Jan Pęciak zwrócił się z wnioskiem o wystąpienie do Remondis Sp. z o.o. o pisemne potwierdzenie stanowiska wyrażonego przez p. Marka Mrugalskiego, iż Remondis Sp. z o.o. wycofuje się z budowy kompostowni w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35.
Stanowisko to zostało wyrażone na spotkaniu w dniu 14.06.2013 r. w Urzędzie Miejskim.

W odpowiedzi Urząd Miejski poinformował, iż pismem z dnia 25.06.2013 r. zwrócił się do Remondis Sp. z.o.o. o potwierdzenie tego stanowiska.
Odpowiedź z Remondis Sp. z o.o. z dnia 05.07.2013 r.:

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 20.06.2013 r. Radny Jan Pęciak zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie pełnomocnictw udzielonych p. Markowi Mrugalskiemu – Dyrektorowi Oddziału w Sosnowcu Remondis Sp. z o.o. – do zawarcia umowy najmu działki o numerze ewidencyjnym 1765/1 położonej w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35, pomiędzy PIK Sp. z o.o. a firmą Remondis Sp. z o.o.

W odpowiedzi Urząd Miejski przekazał kopię pełnomocnictwa.

W dniu 10 czerwca 2013 r. mieszkańcy Osiedla Kolonia Jasna i Sołectwa Łąka przekazali Panu Markowi Mrugalskiemu - Dyrektorowi Oddziału Remondis Sp. z o.o. niezmienne i jednoznaczne stanowisko sprzeciwiające się budowie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącej stacji przeładunkowej odpadów oraz sortowni o instalację do biologicznego przetwarzania odpadów wraz zewnętrzną i wewnętrzną infrastrukturą techniczną w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 na działce 1765/1”.

W odpowiedzi Pan Marek Mrugalski oświadczył, iż bez zgody i osiągnięcia kompromisu z mieszkańcami ww. inwestycja nie zostanie rozpoczęta.

Panu Markowi Mrugalskiemu został przekazany Apel mieszkańców skierowany do Zarządu Remondis Sp. z o.o.

Prokuratura Rejonowa w Pszczynie zawiadomiła mieszkańców, którzy wystosowali do niej stosowne pisma, o złożeniu przez Prokuratora Rejonowego w  Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Bielsku-Białej sprzeciwu z dnia 29 maja 2013 r. od ostatecznej decyzji Burmistrza Pszczyny nr 8/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. zmienionej decyzją z dnia 12 kwietnia 2011 r. dotyczącej stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa istniejącej stacji przeładunkowej odpadów oraz sortowni o instalację do biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1765/1".


Na zebraniach mieszkańców Kolonii Jasnej oraz Łąki, które odbyły się w dniach 28.05.2013 r. oraz 03.06.2013 r. podjęto następujące uchwały:

1. w sprawie wyrażenia ponownego protestu mieszkańców Kolonii Jasnej oraz Łąki dotyczącego realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącej stacji przeładunkowej odpadów oraz sortowni o instalację do biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1765/1”,

 

2. w sprawie skierowania przez Zebrania Mieszkańców pism do Wojewody Śląskiego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Prokuratora Rejonowego o wniesienie sprzeciwu do ostatecznych decyzji: nr 8/2010 Burmistrza Pszczyny i nr 478/12 Starosty Pszczyńskiego oraz o stwierdzenie nieważności tych decyzji wydanych dla firmy Remondis Sp. z o.o. (treść pism znajduje się w zakładce „Działania w sprawie”), 
 

 • 3. w sprawie wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich celem zbadania naruszenia praw mieszkańców w sprawie działań Burmistrza Pszczyny,
 • 4. w sprawie zobowiązania Burmistrza Pszczyny do spowodowania rozwiązania umowy, zawartej między PIK Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o., dającej prawo dysponowania działką nr 1765/1 przy ul. Cieszyńskiej 35 na cele rozbudowy istniejącej stacji przeładunkowej oraz sortowni o instalację do biologicznego przetwarzania odpadów,
 • 5. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Łące przy ul. Cieszyńskiej oznaczonego jako tereny przemysłowe „P” z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia związane z produkcją, składowaniem surowców i odpadów lub ich przerobem na skalę przemysłową - na tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego i usług lub tereny usługowe.

  Ponadto mieszkańcy na obu zebraniach poruszyli następujące kwestie:

  • przedstawiono zebranym różnicę pomiędzy kompostownią tunelową zamkniętą we Frankfurcie nad Menem a kompostownią tunelową w systemie otwartym w Bydgoszczy (taką jaka ma być w Pszczynie),

   

  • wyjaśniono zebranym, że przerób 30 tys. ton/rok planowanej kompostowni to zapotrzebowanie na śmieci dla ok. 500-700 tys. mieszkańców, co przy wielkości powiatu pszczyńskiego 107 tys. - daje możliwości przerobu śmieci w Pszczynie z ok. 5 powiatów,

   

  • poinformowano zebranych, że w Planie Gospodarki Odpadami uchwalonym przez Radę Miejską w Pszczynie przewidziana została tylko jedna kompostowania w Jankowicach, która została już zrealizowana. W planie brak jest zapisów dotyczących kompostowni przy osiedlu Kolonia Jasna, zatem lokalizacja tej kompostowni jest niezgodna z obowiązującym ww. Planem Gospodarki Odpadami,

   

  • zakwestionowano ważność umowy najmu pomiędzy PIK Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o. o. gdyż umowa najmu została podpisana przez dyrektora oddziału Remondis Sp. z o.o. – pana Marka Mrugalskiego, natomiast KRS spółki wymaga, aby co najmniej dwie osoby reprezentowały Remondis Sp. z o.o.,

   

  • poproszono Burmistrza o rozeznanie w sprawie możliwego odszkodowania dla inwestora w przypadku wypowiedzenia umowy najmu Remodnis Sp. z o.o.,

   

  • zakwestionowano potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i wyjaśniono zebranym, że ewentualny raport nie będzie miał mocy prawnej oraz wyjaśniono Burmistrzowi, że mieszkańcy nie wnioskowali o sporządzenie raportu tylko o wszczęcie procedury oceny oddziaływania na środowisko, której częścią powinien być raport,

   

  • zakwestionowano zespół ekspertów powołanych przez Burmistrza do dalszych analiz, bowiem eksperci ci przekazują radnym na komisjach Rady Miejskiej nieprawdziwe dane mówiąc, że zostaną wybudowane tylko 4 tunele, podczas gdy projekt zakłada ich aż 11. Ponadto analiza dokumentacji, która stanowi przedmiot prac zespołu, jest ich obowiązkiem wynikającym z zakresu czynności,

   

  • zreferowano dotychczasowe działania mieszkańców zaangażowanych w sprawę. Zapytano Burmistrza i Starostę, co jeszcze mieszkańcy mają zrobić, aby wszyscy mieli jasność, że mieszkańcy nie chcą budowy kompostowni w tej lokalizacji,

   

  • poinformowano, iż w przypadku realizacji budowy kompostowni kilkaset osób przystąpi do pozwu zbiorowego o utraconą wartość działek, domów, zdrowia,

   

  • zapowiedziano Burmistrzowi i Staroście, że jeśli w tej sprawie nie zostaną podjęte konkretne działania, to takie zebrania będą się odbywać co 2 miesiące, a sprawa jak najszybciej zostanie przedstawiona w Brukseli Komisarzowi ds. Ochrony Środowiska.


   

  Mieszkańcy otrzymali zapewnienia ze strony władz (zarówno Burmistrza Pszczyny jak  i Starosty Pszczyńskiego), że będą robić wszystko, by sprawę tę rozwiązać z pozytywnym skutkiem dla mieszkańców.  Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Kolonii Jasnej i Łąki 

  za przybycie na zebrania i zaangażowanie!


  Zebrania mieszkańców w sprawie dotyczącej budowy przetwórni odpadów komunalnych z udziałem Burmistrza Pszczyny oraz Starosty Pszczyńskiego odbędą się:

   

  OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA KOLONIA JASNA

   

  28 maja 2013 r. (wtorek) godz. 17.00

  Szkoła Podstawowa nr 18  (ul. Księżycowa 25)

   

   

  ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŁĄKA

   

  03 czerwca 2013 r. (poniedziałek) godz. 18.00

  Szkoła Podstawowa nr 9 (ul. Fitelberga 1)

   

  PROSIMY O LICZNE PRZYBYCIE!


  Informujemy, że zostały złożone wnioski mieszkańców Osiedla Kolonia Jasna oraz Sołectwa Łąka o zwołanie:

  OGÓLNEGO  ZEBRANIA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA KOLONIA JASNA oraz
  ZEBRANIA WIEJSKIEGO MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŁĄKA

  Mieszkańcy wnioskowali o zaproszenie do uczestnictwa w zebraniach, przedstawicieli organów i instytucji publicznych, do których w czasie Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Kolonia Jasna w dniu 18 marca 2013 r. oraz Zebrania Wiejskiego Mieszkańców Sołectwa Łąka w dniu 25 marca 2013 r., kierowane były wnioski, postulaty, a także zapytania werbalne, w szczególności zaś Burmistrza Miasta Pszczyny oraz Starosty Pszczyńskiego, w celu złożenia sprawozdania z podjętych działań oraz stanu sprawy inwestycji pn. „Rozbudowa istniejącej stacji przeładunkowej odpadów oraz sortowni o instalację do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z zewnętrzną i wewnętrzną infrastrukturą techniczną w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 na działce 1765/1”.

  Zebrania powinny odbyć się w terminie 14 dni od złożenia wniosków.

  O wyznaczonej dacie oraz miejscu zebrań będziemy informować.

  Zapraszamy do zapoznania się ze sprzeciwem środowiska lekarskiego wobec budowy przetwórni odpadów, który został wystosowany do Burmistrza Pszczyny oraz Rady Miejskiej w Pszczynie.

  Informacje znajdują się w zakładce "Działania w sprawie".

  Przedstawiamy analizę materiałów dotyczących budowy kompostowni odpadów złożonych przez Remondis do Starostwa Powiatowego w ramach projektu budowlanego.


  Przedstawiamy opracowanie sporządzone przez Pracownie Badawczo-Projektowe EKOSYSTEM. Sp. z o.o. na zamówienie Ministra Środowiska z 2005 roku pt. „Określenie wymagań dla kompostowania i innych metod biologicznego przetwarzania odpadów”, która wykazuje że takie instalacje wpływają na środowisko, mniej lub bardziej, w zależności od zastosowanych technologii (Rodział V, str. 192)

  Tutaj czytaj opracowanie


  Prezes PIK mówi, że Remondis tworzy instalację regionalną. Na stwierdzenie, że PSZCZYNA STANIE SIĘ ŚMIETNISKIEM odpowiada, że tak to można w skrócie nazwać!!!


  W dniu 25 kwietnia 2013 r. o godz.13.00 odbędzie się
  XXXII sesja Rady Miejskiej w Pszczynie.

  Porządek obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Pszczynie


  W pkt. 5 porządku obrad znajdują się uchwały dotyczące sprawy budowy instalacji:
   5.1  Projekt uchwały w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej kontroli o charakterze doraźnym

  5.2  Projekt uchwały w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

  Terminy posiedzeń Komisji, na których będą omawiane i opiniowane ww. uchwały:
  1. Komisja Budżetu - 22 kwietnia 2013 r., godz. 13.00
  2. Komisja Spraw Społecznych - 23 kwietnia 2013 r. godz. 11.00
  3. Komisja Gospodarki - 24 kwietnia 2013 r., godz. 13.00
  4. Komisja Rewizyjna -


  Działaność organów gminy jest jawna. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji,a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań  publicznych, w tym porotokołów posiedzień organów gminy i komisji rady gminy. (art. 11b ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku, Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

  Wszystkich zainteresowanych, dla których sprawa jest ważna namawiamy do udziału.

  Każdy kto sprzeciwia się budowie przetwórni odpadów, może pobrać z naszej strony (zakładka: "działania w sprawie") wzór pism, które może wysłać w swoim imieniu do władz mogących unieważnić decyzje wydane na realizację instalacji.


  Starosta Pszczyński udostępnił w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu

   

  Pszczyńskiego w zakładce: Inne informacje/Dostęp do informacji publicznej: 

   

  projekt  budowlany mającej powstać przetwórni odpadów.


  Mieszkańcy Łąki ZAPRASZAJĄ WSZYSTKICH, którzy sprzeciwiają się powstaniu przetwórni odpadów - na spotkanie z udziałem Burmistrza Pszczyny w tej sprawie. Zebranie odbędzie się w dniu 25 marca br. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 9, ul. Fitelberga 1. 


  W zakładce "nasze obawy" znajdziecie Państwo opracowanie na temat

   

  szkodliwości emisji zarodków grzybów w zakładach przeróbki

   

  odpadów...


  Burmistrz Pszczyny wydał w sierpniu 2010 r. decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów.

  Zgodnie z obowiązującą procedurą uzyskał wcześniej opinie (jak się okazuje rozbieżne)  dwóch instytucji:

  Opinia 1:
  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ)
  wyraził opinię, że dla tego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu podał m. in., iż przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach:


  • objętych ochroną, w tym strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych,

  • o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

  • o znacznej gęstości zaludnienia (nie wywoła konfliktów społecznych)

  • przylegających do jezior i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

  Dodatkowo stwierdził, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, oddziaływania będą miały zasięg lokalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, a wykorzystanie zasobów naturalnych, ryzyko emisji*, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii przemysłowej będzie zerowe.

  *emisja - działanie polegające na przenoszeniu jakiegoś elementu układu do jego otoczenia.

  Opinia 2:
  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  wyraził opinię o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu podał, że w tym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  Decyzja Burmistrza spowodowała, że nie zostało przeprowadzone postępowanie z udziałem społeczeństwa, w którym każdy ma prawo składania uwag i wniosków. Zamknięto również możliwość ewentualnej rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która daje możliwość ku temu, aby w jednym miejscu i czasie zaprezentowane zostały stanowiska wszystkich biorących udział w sprawie.


  Brak potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko uniemożliwił zbadanie  m.in. następujących kwestii:

  • analizy wariantów, w tym wariantu zaproponowanego przez inwestora oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
  • określenia przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
  • uzasadnienia wybranego wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko,
  • opisu przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
  • opisu przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko wraz z opisem zastosowanych metod prognozowania,
  • porównania proponowanej technologii z technologią bardziej przyjazną środowisku,
  • wskazania czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania,
  • przedstawienia zagadnień w formie graficznej i kartograficznej,
  • analizy możliwych konfliktów społecznych,
  • propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji,
  • wskazania trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano podczas opracowywania raportu.
  stat4u

  Nazwa planowanego przedsięwięcia brzmi:  "Rozbudowa istniejącej stacji przeładunkowej odpadów oraz sortowni o instalację do biologicznego przetwarzania odpadów zlokalizowanej w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 na części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1765/1".

  Kompostowanie odbywać się będzie w
  technologii tunelowej.

  Przedmiotowa linia technologiczna składać się będzie z tzw. tuneli kompostowych, z placów manewrowych oraz miejsc czasowego składowania stabilizatu**.

  ** czyli prawdopodobnie jak w innych miastach skompostowany materiał zostanie przetransportowany na plac dojrzewania pośredniego, gdzie zostanie ułożony w pryzmach pod wiatą (Bydgoszcz) lub na wolnej przestrzeni (Bielsko-Biała) - bez filtrów i innych zabezpieczeń.

  Manifo.com - free website makers