DZIAŁANIA W SPRAWIE
Stowarzyszenie "Dla Ziemi Pszczyńskiej" zwróciło się na spotkaniu w dniu 01.02.2014 r. do europosła Janusza Wojciechowskiego  z prośbą o pomoc i zajęcie stanowiska w sprawie inwestycji firmy Remondis.

Pan poseł zobowiązał się zająć sprawą w organach krajowych jak również  zainteresować sprawą odpowiednie organy Unii Europejskiej.

Rada Sołecka w Łące zwróciła się do firmy Remondis Sp. z o.o. z prośbą o pisemną informację o rzeczywistych planach co do  realizacji inwestycji, której przeciwni są mieszkańcy.


Starosta Pszczyński zwrócił się do Pana Marka Mrugalskiego - Dyrektora Oddziału Remondis Sp. z o.o. w Sosnowcu z prośbą o przedstawienie jednoznacznych i rzeczywistych planów firmy Remondis związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji, aby umożliwić Staroście podjęcie działań związanych z uchyleniem pozwolenia na budowę.


Stowarzyszenie "DLA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ" zwróciło się do Zarządu firmy Remondis Sp. z o.o. w Warszawie z prośbą o wystąpienie do Starosty Pszczyńskiego z wnioskiem o unieważnienie pozwolenia na budowę z dnia 17 maja 2012 r. dla inwestycji "Rozbudowa istniejącej stacji przeładunkowej odpadów oraz sortowni  o instalację do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z zewnętrzną i wewnętrzną infrastrukturą techniczną w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 na działce 1765/1".


Każdy, kto sprzeciwił się budowie przetwórni odpadów i nie otrzymał do dnia dzisiejszego odpowiedzi na pismo, które wysyłał do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie tj. "zawiadomienie o podstawie do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji burmistrza w trybie art. 76 Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko" (z dnia 2 kwietnia 2013 r. ) - może skierować poniższą skargę do Ministra Środowiska na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.


Stowarzyszenie "DLA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ" zwróciło się do Burmistrza Pszczyny oraz do Starosty Pszczyńskiego o przedstawienie podjętych działań mających na celu doprowadzenie do całkowitego odstąpienia firmy Remondis Sp. z o.o. z realizacji inwestycji pn.: "Rozbudowa istniejącej stacji przeładunkowej odpadów oraz sortowni o instalację do biologicznego przetwarzania odpadów wraz z zewnętrzną i wewnętrzną infrastrukturą techniczną w Łące przy ul. Cieszyńskiej 35 na działce 1765/1" oraz zaapelowało o intensyfikację działań Burmistrza i Starosty zmierzających w tym kierunku.


Stowarzyszenie "DLA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ" zwróciło się do Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz wszystkich Radnych o zajęcie oficjalnego stanowiska w sprawie lokalizacji inwestycji frimy Remondis.

Odpowiedź Rady Miejskiej:

W związku z nieustającymi protestami mieszkańców - potwierdzającymi brak zgody miasta Pszczyna na budowę instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w planowanej lokalizacji, Stowarzyszenie "DLA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ" wystąpiło do firmy Remondis Sp. z o.o. z prośbą o wystąpienie do Starosty Pszczyńskiego z wnioskiem o unieważnienie pozwolenia na budowę ww. instalacji (pozwolenie z dnia 17 maja 2012 r.), co ostatecznie potwierdziłoby dobre intencje firmy i uspokoiło dalsze nasilające się niepokoje społeczne.

Burmistrz Miasta również zwrócił się do firmy Remondis z zapytaniem, czy firma wystąpi z wnioskiem o uchylenie decyzji ostatecznej ww. pozwolenia na budowę instalacji.

ODEZWA MIESZKAŃCÓW DO POSŁÓW RP - VII KADENCJI

Mieszkańcy osiedla Kolonia Jasna i sołectwa Łąka zaapelowali do 11 posłów z województwa śląskiego, z okręgu bielskiego, katowickiego i rybnickiego, o wsparcie ich działań przeciwko budowie instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w pobliżu ich mieszkań.

Pismo zostało skierowane do następujących posłów:
Mirosława Nykiel, Małgorzata Pępek, Aleksandra Trybuś, Izabela Kloc, Tomasz Tomczykiewicz, Czesław Gluza, Sławomir Kowalski, Jacek Falfus, Stanisław Pięta, Stanisław Szwed, Artur Górczyński.
Załączniki:

Reakcje Posłów na apel:

  • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Stanisław Szwed:
Odpowiedzi na apel:
  • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Małgorzata Pępek:
  • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Izabela Kloc:
Odpowiedzi na wystąpienie:

Odpowiedź na  pismo Wojewody Śląskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. (znak IV.7840.38.7.2013) rozstrzygającego sprawę z wniosku mieszkańców Pszczyny i Łąki:
Odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego:

Odpowiedź Wojewody Śląskiego z dnia 27 czerwca 2013 r. na pisma mieszkańców wnoszące o unieważnienie przez Wojewodę Śląskiego decyzji Starosty Pszczyńskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzialającej Remondis Sp. z o.o. pozwolenia na robudowę.

Odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego : 

Informujemy, że lekarze Ziemi Pszczyńskiej wyrazili zbiorowy sprzeciw wobec budowy instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w Łące.

Wystosowali swój protest do Burmistrza Pszczyny oraz Rady Miejskiej w Pszczynie i wnieśli o uniemożliwienie budowy instalacji w tej lokalizacji z uwagi na poważne zagrożenie zdrowotne dla ludności Pszczyny.

Oba pisma podpisało 14-stu lekarzy, w tym specjalistów w zakresie: alergologii, pediatrii, neonatologii, otolaryngologii, chorób wewnętrznych, chorób wewnętrznych dzieci, chorób dziecięcych, chorób płuc, onkologi klinicznej, medycyny rodzinnej.

Pełny tekst wystosowanych pism można zobaczyć poniżej.

Wszystkich lekarzy, którzy pragną wyrazić swój sprzeciw wobec budowy przetwórni odpadów, a którzy nie mieli okazji złożyć jeszcze swojego podpisu, prosimy o wydrukowanie pism, zebranie podpisów oraz ich złożenie w Urzędzie Miejskim w Pszczynie.
Odpowiedź Urzędu Miejskiego:

Każdy, kto sprzeciwia się budowie przetwórni odpadów, może sam zadziałać w sprawie wysłając (jak najszybciej) w swoim imieniu pisma do władz mogących unieważnić decyzje wydane na realizację instalacji.
Wystarczy wydrukować poniższe pisma. Na każdym z nich - na pierwszej stronie (górny lewy róg) należy wpisać imię, nazwisko, adres zamieszkania, zaś na ostatniej stronie - złożyć swój podpis.
Do pism należy dołączyć odpowiednie załączniki.
1. pismo do Wojewody - na decyzję Starosty
2. pismo do Prokuratury - na decyzjęStarosty
3. pismo do Prokuratury - na decyzję Burmistrza
4. pismo do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Załączniki:

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 21.03.2013 r. Radni złożyli:

 

1.  Wniosek dotyczący przeprowadzenia kontroli w PIK

Odpowiedź Urzędu Miejskiego:
2. Interpelację w sprawie wznowienia z urzędu postąpowania dotyczącego oceny wpływu na środowisko dla planowanej inwetycji
Odpowiedź Urzędu Miejskiego:

Starosta Pszczyński wezwał Burmistrza Pszczyny do podjęcia działań mających na celu sporządzenie stosownej oceny oddziaływania na środowisko dla  inwestycji Remondisu. 

stat4u
Dowiedz się czego mieszkańcy zazwyczaj nie wiedzą - a powinni!
Manifo.com - free website makers